Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko ds. oświaty (umowa o zastępstwo)

kobieta przy komputerze

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko ds. oświaty (umowa o zastępstwo).

1. Dane podstawowe:
1) Komórka organizacyjna:  samodzielne stanowisko ds. oświaty
2) Wymiar etatu: umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, pełen wymiar czasu pracy.
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) znajomość przepisów ustaw:
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
– Prawo oświatowe
– O systemie oświaty
– Karta nauczyciela

3. Wymagania preferowane od kandydata:
1) wykształcenie: preferowane wyższe na kierunku: administracja, prawo lub inny związany z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku;
2) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem oświatą;
3) biegła umiejętność obsługi komputera;
4) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) nadzór nad działalnością placówek oświatowych gminy:
2) obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych,
3) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
4) obsługa dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

5. Informacje o warunkach i miejscu pracy:
– praca biurowa, przy komputerze,
– budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecność w pracy pracownika.

6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
2. list motywacyjny;
3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a/ wykształcenie;
b/ staż pracy;
c/ posiadane kwalifikacje i umiejętności;
4. kwestionariusz osobowy;
5. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż składający ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyjęcie do pracy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

7. Przebieg postępowania rekrutacji:
1) Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko ds. oświaty” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, w sekretariacie, w następujących godzinach:
a/ poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
b/ od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 czerwca 2017 roku (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy). Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
2) Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Zastrzega się prawo do kontaktu w sprawie zatrudnienia tylko z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie.
4) Wszelkich informacji udziela kierownik Referatu Organizacji i Kadr – Iwona Stępień tel. 44/ 6163986 i.stepien@wola-krzysztoporska.pl .

8. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony (umowa  o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika).
Informacja:

Rekrutacja nie jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych.