Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Pawłów Dolny i Pawłów Górny

Na podstawie art. 5 i 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 100, poz. 1349 poz. 1432 i 2500) oraz uchwały Nr XL/408/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5029) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
zaprasza mieszkańców sołectw Pawłów Dolny i Pawłów Górny do konsultacji społecznych.

1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców sołectwa Pawłów Dolny i Pawłów Górny w sprawie zmiany granic ww. sołectw poprzez ich połączenie oraz w sprawie nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu.

2. Okres w jakim konsultacje będą przeprowadzone:
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 14 lutego do 24 lutego 2019 roku.

3. Zasięg konsultacji:
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą z mieszkańcami Sołectwa: Pawłów Dolny i Pawłów Górny.

4. Forma przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami sołectw (harmonogram spotkań konsultacyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
2) zbierania pisemnych uwag i propozycji w sprawie połączenia sołectw oraz zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektu statutu na formularzu ankiety, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Projektowana zmiana granic jednostek pomocniczych przedstawiona jest w załączniku nr 3 do ogłoszenia a projekt statutu w załączniku nr 4.
Dokumenty te udostępniane również będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (pok. 11) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz przez sołtysów.

Wypełniony formularz ankiety należy złożyć w okresie konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska pok. 11, przesłać na ww. adres Urzędu Gminy, lub przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Wyniki konsultacji wraz z informacją o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia uwag wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Sołectwa Pawłów Dolny i Sołectwa Pawłów Górny, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Pawłów Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących połączenia Sołectwa Pawłów Dolny i Sołectwa Pawłów Górny i utworzenia Sołectwa Pawłów oraz nadania statutu
869 KB 366
2 pdf Projekt Projekt statutu - Pawłów
518 KB 330
3 pdf Ogłoszenie - Pawłów Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Pawłów Górny i Pawłów Dolny
68 KB 319
4 pdf Mapa Mapa - Pawłów
382 KB 329
5 pdf Ankieta - Pawłów Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Pawłów Górny i Pawłów Dolny
66 KB 350
6 doc Anieta - Pawłów Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Pawłów Górny i Pawłów Dolny (wersja edytowalna)
17 KB 337
7 pdf Klauzula - dane osobowe Klauzula informacyjna - RODO
561 KB 389