Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art. 5 i  5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 100, poz. 1349 poz. 1432 i 2500) oraz uchwały Nr XL/408/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5029) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

1. Cel i przedmiot konsultacji

Celem przeprowadzenia konsultacji jest dostosowane statutów wszystkich sołectw gminy Wola Krzysztoporska do aktualnych przepisów prawa normujących organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.

2. Okres w jakim konsultacje będą przeprowadzone:
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 14 lutego do 24 lutego 2019 roku.

3. Zasięg konsultacji:
Konsultacji społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska będą przeprowadzone w sołectwie: Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Borowa, Blizin, Bujny, Gąski, Glina, Gomulin, Gomulin-Kolonia, Jeżów, Kamienna, Kacprów, Kozierogi, Krężna, Krężna-Kolonia, Krzyżanów, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Mąkolice, Mzurki – Budków, Majków Duży, Oprzężów, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Parzniewiczki, Piekarki, Poraj, Piekary, Piaski, Parzniewice, Praca, Rokszyce, Rokszyce Drugie, Radziątków, Siomki, Stradzew, Woźniki, Woźniki-Kolonia, Wola Rokszycka, Wola Krzysztoporska, Wygoda.

4. Forma przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu ankiety stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz  projektem statutów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Dokumenty te udostępniane również będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (pok. 11) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz przez sołtysów.  Wypełniony formularz ankiety należy złożyć w okresie konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska pok. 11, przesłać na ww. adres Urzędu Gminy, lub przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.

Wyniki konsultacji wraz z informacją o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia uwag wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie - statuty Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska
665 KB 348
2 pdf Projekt statutu Załącznik nr 2 do ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 lutego 2019 r. - projekt statutu sołectwa
4 MB 319
3 pdf Ogłoszenie - statuty Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska
562 KB 295
4 pdf Ankieta - statuty Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Wola Krzysztoporska
274 KB 284
5 doc Ankieta - statuty (wersja edytowalna) Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Wola Krzysztoporska - wersja edytowalna
13 KB 287
6 pdf Klauzula - dane osobowe Klauzula informacyjna - RODO
538 KB 276