Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 269 o powierzchni 0,9067 ha, położoną w obrębie Jeżów, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 27 maja 2020 roku do dnia 17 czerwca 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Jeżów, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.