Organizacje mogą konsultować program współpracy z gminą

Dwaj młodzi zapaśnicy - w niebieskim i czerwonym stroju - siłują się na żółtej macie

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18.10.2022 r. w sprawie konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327.) wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Konsultowany program stanowi propozycję dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy z samorządem Gminy Wola Krzysztoporska na rzecz rozwoju Gminy, aktywizacji jej mieszkańców i umacniania więzi społecznych. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy w odniesieniu do sfery ustawowych zadań publicznych gminy. Opracowany został w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi i opinie można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska:

w terminie od 18 października 2022 r. do 31 października 2022 r. do godz. 12.00.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi i opinie wniesione po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Projekt programu oraz formularz uwag można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola–krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy.

W załączeniu:
– projekt programu
– formularz uwag
– klauzula informacyjna RODO

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc 18.10.2022 b_ form_uwag 39 KB 47
2 pdf 18.10.2022 b_ogl_kons 110 KB 46
3 pdf 18.10.2022 prog_wpol 139 KB 47
4 pdf 18.10.2022 RODO 103 KB 43