Organizacje pozarządowe dostaną dotacje

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska jest ich kilka. Mowa o organizacjach pozarządowych, które uzupełniają ofertę samorządu w dziedzinie sportu, rekreacji, integracji lokalnego środowiska. Wiadomo już, że w swoich działaniach mogą liczyć na pomoc gminy.

Podczas sesji 30 listopada 2015 r. radni uchwalili „Program współpracy gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Ta współpraca i pomoc może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. W pierwszym wypadku gmina zleca zadania i udziela dotacji. Prognozuje się że w roku 2016 przeznaczy na ten cel około 200.000 zł.
W 2016 roku priorytetowymi zadaniami publicznymi gminy zleconymi w ramach programu organizacjom pozarządowym będą te z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa i turystyki.
Jeśli chodzi o sport, na gminne wsparcie mogą liczyć ci, którzy organizować będą szkolenia i zawody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych m.in. w takich dyscyplinach, jak: halowa piłka nożna, tenis stołowy, szachy, piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, lekka atletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, wędkarstwo.
W tej drugiej dziedzinie wspierany będzie aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
Podczas otwartego konkursu na realizację zadań, który zostanie ogłoszony na początku 2016 r. (ogłoszenie o konkursie ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej), preferowane będą działania obejmujące jak najszerszą grupę mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzież.
Kluby i organizacje pozarządowe, które będą ubiegać się o dotacje, muszą pamiętać, że 5 sierpnia 2015 r. zmieniła się Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z czym obowiązywać będą nowe formularze wniosków.
W ubiegłym roku 9 klubów i organizacji otrzymało wsparcie gminy Wola Krzysztoporska na działalność promującą sport i turystkę w kwocie 200 tys. zł.