Osad może być nawozem! Przyjdź i skorzystaj!

Gmina Wola Krzysztoporska informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego dostarczenia ustabilizowanego osadu ściekowego do wykorzystania jako nawóz na pola uprawne przez rolników.

Osad ściekowy powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej jest ustabilizowany tlenowo i odwodniony. Zawiera makro- i mikroelementy, takie jak np.: magnez, żelazo, cynk, wapń. Uśredniona zawartość składników odżywczych w suchej masie osadu przedstawia poniższa tabelka.

Parametr                       Wskaźnik (Uśrednione wyniki badań osadu z roku 2019)

Fosfor ogólny                          0,44 % s.m.

Wapń                                   3,75 % s.m.k

Magnez                                 0,94% s.m.

Substancja organiczna            64,4 % s.m.

 

Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. Koszty badania gruntów, na których będzie stosowany osad, zleca i pokrywa gmina Wola Krzysztoporska.

Ustabilizowany osad ściekowy, jako mieszanina osadu komunalnego i wapna palonego, może być stosowany w rolnictwie na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na wszystkich glebach za wyjątkiem:

 1. a) obszarów parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 2. b) terenów ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody,
 3. c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów jezior i cieków,
 4. d) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
 5. e) terenów czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
 6. f) gruntów o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo bagniste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
 7. g) gruntów rolnych o spadku przekraczającym 10%,
 8. h) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 9. i) terenów objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w punkcie 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
 10. j) terenów położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
 11. k) gruntów, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
 12. l) gruntów przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
 13. m) gruntów wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
 14. n) gruntów wykorzystanych do upraw pod osłonami.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem oraz zagospodarowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Wodociągów i Kanalizacji pod numerem tel. 44 616-37-26.