Osad może być nawozem! Przyjdź i skorzystaj!

Gmina Wola Krzysztoporska informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego odbioru ustabilizowanego osadu ściekowego do wykorzystania jako nawóz na pola uprawne przez rolników z naszej gminy.

Osad ściekowy powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej jest ustabilizowany tlenowo i odwodniony. Ustabilizowany osad ściekowy jest mieszaniną osadu komunalnego i wapna palonego. Może być stosowany w polowej uprawie roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na wszystkich glebach wymagających wapnowania i pod wszystkie rośliny na zasadzie stosowania wapna nawozowego. Na podobnych zasadach jak w polowej uprawie roślin, nawóz może być stosowany w szkółkach drzew i krzewów owocowych.
Ustabilizowany osad ściekowy zawiera makro- i mikroelementy, takie jak np.: magnez, żelazo, cynk, wapń. Zawartość składników odżywczych w suchej masie osadu przedstawia poniższa tabelka.

Parametr                       Wskaźnik
Fosfor ogólny                  0,62 % s.m.
Wapń                                 9,94 % s.m.
Magnez                             1,67% s.m.
Cynk                                  385mg/kg s.m.
Substancja organiczna  50,2 % s.m.

Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.
Koszty badania gruntów, na których będzie stosowany osad, zleca i pokrywa gmina Wola Krzysztoporska.
Zgodnie z ustawą o odpadach art. 12 zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:
a) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
b) na terenach ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody,
c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów jezior i cieków,
d) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
e) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
f) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo bagniste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
g) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
h) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
i) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w punkcie 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
j) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
k) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
l) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
m) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
n) na gruntach wykorzystanych do upraw pod osłonami.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem oraz zagospodarowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44 616-37-26.