Ośrodek Zdrowia w Parzniewicach do wynajęcia

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

Pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach (94,96 m²) do wynajęcia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska.

Zarządzenie Nr 15/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego (Ośrodek Zdrowia) w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50,  na czas oznaczony w trybie przetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021r.,poz.1372 poz.1834), art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r. poz.1899z późń.zm.)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (Ośrodek Zdrowia) położony w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 , wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2022 roku do dnia 21 lutego 2022 roku, na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości..
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 15/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 2 lutego 2022 r.

WYKAZ

Na podstawie  art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r. poz.1899z poźń.zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do  publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego /pomieszczenia Ośrodka Zdrowia/ przeznaczone do wynajęcia :

I Lokal użytkowy (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia)  znajdują się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) wynosi: 94,96 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Stawka wywoławcza czynszu za najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia),wynosi miesięcznie 369,39 złotych netto słownie:( trzysta sześćdziesiąt dziewięć 39/100 złotych).  Stawka  czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona  o obowiązujący podatek VAT.
 3. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 4. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku.
 5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2022 roku do 21 lutego 2022 roku.
 6. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 7. Opisany lokal użytkowy (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) przeznacza się do wynajęcia  w trybie przetargowym na czas oznaczony  do  3 lat.

Wola Krzysztoporska dn.2.02.2022r

Sporządziła: B. Dziubecka