Ostatnia sesja w starym składzie

8 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5, sala nr 5) odbędzie się ostatnia, XLVI sesja „starej” Rady Gminy VII kadencji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
1) protokół Nr XLIII z dnia 30 sierpnia 2018 r.;
2) protokół Nr XLIV z dnia 25 września 2018 r.;
3) protokół Nr XLV z dnia 12 października 2018 r.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwała Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy, skarg i wniosków za I półrocze 2018 r. oraz kontroli rozliczenia inwestycji „Rewaloryzacja Parku w Parzniewicach Małych”;
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w I półroczu 2018 r.;
3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji inwestycji: budowa Domu Ludowego w Gąskach i budowa Domu Ludowego w Rokszycach.
5. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Bujny.
11. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
12. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
13. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Podziękowania dla radnych w związku z zakończeniem VII kadencji.
17. Zakończenie obrad.