W Piotrkowie działa ośrodek dla pokrzywdzonych przestępstwem

Na pomoc w postaci pokrycia kosztów zakwaterowania, czynszu, leczenia, a nawet bony żywnościowe czy zorganizowany wypoczynek mogą między innymi liczyć ofiary przestępstw.

W Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej. Może ona trafić nie tylko do samych pokrzywdzonych, ale także do członków ich rodzin.

– Nasza placówka została powołana dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości – mówi Urszula Tręda z piotrkowskiego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. – Osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej świadczonej w naszym Ośrodku. Pomagamy w sposób kompleksowy nie tylko osobom pokrzywdzonym, ale i najbliższym członkom ich rodzin.

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.
O jakie przestępstwa chodzi?
Te określone przez prawo karne materialne przede wszystkim ustawę Kodeks karny.
Przykładowe przestępstwa:
• przeciwko życiu i zdrowiu np.: zabójstwo (art. 148 kk), nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk), udział w bójce lub pobiciu (art. 158 kk);
• przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
• przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
• przeciwko wolności np.: pozbawienie wolności (art. 189 kk), handel ludźmi (art. 189a kk), uporczywe nękanie tzw. stalking (art. 190a kk), zmuszanie (art. 191 kk);
• przeciwko wolności seksualnej i obyczajności np.: zgwałcenie (art. 197 kk);
• przeciwko rodzinie i opiece np.: znęcanie się psychiczne i fizyczne (art. 207 kk), niealimentacja (art. 209 kk);
• przeciwko czci i nietykalności cielesnej: pomówienie (art. 212 kk), znieważenie (art. 216 kk), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk);
• przeciwko mieniu np.: kradzież (art. 278 kk), kradzież z włamaniem (art. 279 kk), rozbój (art. 280 kk), oszustwo (art. 286 kk), niszczenie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku (art. 288 kk).

Pozostałe grupy przestępstw z Kodeksu karnego usystematyzowane (wyodrębnione) ze względu na rodzajowy przedmiot ochrony:
– przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
– przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
– przeciwko wyborom i referendum;
– przeciwko porządkowi publicznemu;
– przeciwko ochronie informacji;
– przeciwko wiarygodności dokumentów;
– przeciwko obrotowi gospodarczemu;
– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

W ramach tego projektu oferowana jest:
1. Pomoc prawna – dzięki niej otrzymasz konkretne informacje, wskazówki, jak korzystać z przysługujących praw, jak ścigać sprawców przestępstw i jak dochodzić swoich roszczeń. Mamy doświadczonych prawników, którzy od lat zajmują się pomocą zarówno pokrzywdzonym (prawo i procedura karna), jak i poszkodowanym (prawo i procedura cywilna). Zakładamy również pracę mediatorów jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.
2. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna – może dać Ci szansę na wyjście z traumy oraz uzyskanie siły potrzebnej do poradzenia sobie z problemami i negatywnymi doświadczeniami.
3. Pomoc tłumacza – w sytuacjach niemożności lub trudności w posługiwaniu się językiem polskim wsparcie osoby tłumacza ułatwi skorzystanie z pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, pomoże w dochodzeniu do sprawiedliwości.
4. Pomoc tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika – umożliwi osobom z ograniczonym kontaktem lub bez kontaktu uzyskanie pomocy prawnej, psychologicznej materialnej czy medycznej.
5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych – w sytuacji pokrzywdzenia możesz skorzystać z tego rodzaju pomocy po uprzednim przeanalizowaniu Twojej sytuacji jak i dokumentacji, w tym medycznej.
6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem – realizacja tego zadania umożliwi zapobieżenie wypadnięcia pokrzywdzonych zwłaszcza w młodym wieku poza nawias edukacji i zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu.
7. Udział w szkoleniach i kursach – co pomoże Ci w podniesieniu kompetencji i zbudowaniu poczucia decydowania o sobie.
8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania – w przypadkach utraty schronienia w wyniku przestępstwa.
9. Finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych – umożliwi poprawienie sytuacji finansowej oraz da czas na podjęcie z pomocą specjalistów odpowiednich działań naprawczych.
10. Finansowanie kosztów przejazdu – umożliwi skorzystanie z pomocy specjalistów.
11. Pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościowych – abyś mógł skorzystać z innych form pomocy i wsparcia trzeba najpierw zadbać o podstawową egzystencję.
12. Finansowanie kosztów zakupu odzieży – jest uzupełnieniem pomocy materialnej.
13. Finansowanie kosztów zorganizowanego wypoczynku – obóz wspinaczkowy to innowacyjna forma socjoterapii przeznaczona dla młodzieży. Efektem będzie przepracowanie urazów i traum w przyjaznym środowisku pod okiem specjalisty, uzyskanie większej odporności na stres, nabycie wiary we własne siły i poczucie sprawstwa.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 13
e-mail: piotrkow@macierz.pl
tel. 791-669-566

Dla osób, które nie mogą bezpośrednio skontaktować się z Ośrodkiem, uruchomiono
INFOLINIĘ: 796-663-466
czynną:
poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 – 18.00
wtorek, środa: 8.00 – 13.00
sobota: 12.00 – 15.00