Planowane zmiany warunków przyznawania pomocy dla młodych rolników

Mogą być zmiany warunków przyznawania pomocy dla młodych rolników.

W związku z licznymi postulatami w sprawie zmiany warunków przyznawania premii dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, minister rolnictwa i rozwoju wsi w dniu 10 sierpnia br., przed rozpoczęciem naboru wniosków, przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie minister rolnictwa i rozwoju wsi ustala z Komisją Europejską zakres możliwych zmian.

W związku z tym, zakładając, że zmiana warunków przyznawania pomocy, po pozytywnej opinii Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, mogłaby uzyskać akceptację ze strony Komisji Europejskiej, osoby, które już rozpoczęły, przed złożeniem wniosku o przyznanie premii, kierowanie gospodarstwem, w szczególności:

– wystąpiły o płatności bezpośrednie,
– zgłosiły zwierzęta gospodarskie do rejestru,
– wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
– prowadziły dział specjalny produkcji rolnej

mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru dotyczącego „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020, trwającego do dnia 16 września br. Informacja ta dotyczy w szczególności tych, u których wystąpiły przesłanki kierowania gospodarstwem rolnym w roku 2015. Przyznanie pomocy takim osobom na operacje typu „Premie dla młodych rolników”, będzie jednak możliwe, jeżeli odpowiednie zmiany warunków przyznania pomocy w tym instrumencie wsparcia zostaną, w terminie umożliwiającym przyznanie pomocy, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz nastąpi zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/komunikaty-prezesa-arimr/artykuly/planowane-zmiany-warunkow-przyznawania-pomocy-dla-mlodych-rolnikow-w-ramach-prow-2014-2020-komu.html