W poniedziałek sesja Rady Gminy

O budżecie, stawkach za wodę i ścieki, pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, programie zapobiegania narkomanii i pensjach nauczycieli – między innymi o tym dyskutować będą radni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która już 21 marca.

XVIII sesja Rady Gminy rozpocznie się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5, sala nr 5).

Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków mieszkańców za 2015 rok,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie działalności statutowej i wykonania planu finansowego GOK i bibliotek za 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wygoda.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pawłów Górny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Władysławów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krężna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Siomki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Oprzężów).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Piekary).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Jeżów).
15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/398/10 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) gminy Wola Krzysztoporska.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2017.
27. Zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
28. Przedstawienie skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
29. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
30. Interpelacje i zapytania.
31. Zamknięcie sesji.