Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Wkroczyliśmy w nową perspektywę finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem na wsparcie rozwoju naszego obszaru przeznaczone jest ponad 14 milionów złotych, a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ma przed sobą zadanie, jakim jest ogłoszenie i przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na nowych zasadach.

Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020 środki można pozyskać m.in. na operacje typu ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu ”Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” czyli potocznie tzw. „Odnowę i rozwój wsi”. Działanie to wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej  oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia. Zakres realizacji to przede wszystkim wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna całkowita wartość operacji nie może wynosić mniej niż 50 tys. zł a intensywność pomocy jaką można uzyskać to nawet 100% (wyjątek stanowią jednostki sektora finansów publicznych). Pomoc udzielana jest w formie refundacji.

Podobny zakres realizacji mają projekty grantowe, w przypadku których Beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez siebie tzw. Grantobiorcom,  grantów.  Grantobiorca może się starać o wsparcie o wartości od 5 do 50 tys. zł. Tu również intensywność pomocy wynosi 100% (80% po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji). Należy podkreślić, iż realizacja grantów, to działania skierowane głównie do mniejszych organizacji, stowarzyszeń i podmiotów działających na naszym terenie i realizujących inicjatywy oddolne.

Połowa budżetu Stowarzyszenia a więc ponad 7 mln zł zarezerwowana została ustawowo na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. Preferencyjne warunki wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców obszaru LGD, ponieważ 100 tys. zł w postaci premii nie jest formą wsparcia powszechnie spotykaną. Poziom zainteresowania potencjalnych beneficjentów jest porównywalny również w przypadku rozwijania działalności gospodarczej. 237 500 zł to maksymalna wartość pomocy udzielona jednemu Beneficjentowi w ramach jednej operacji. W tym przypadku pomoc udzielana jest w formie refundacji 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Ostatnim rodzajem wsparcia możliwym do pozyskania za pośrednictwem LGD „BUD-UJ RAZEM” jest tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Maksymalna wartość pomocy w tym przypadku to 375 tys. zł, która udzielana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Szczegółowe zasady, na których udzielane będą poszczególne rodzaje wsparcia znajdują się w dokumentach udostępnionych na naszej stronie www.buduj.eu oraz na stronie ARiMR. Instrukcje, wzory wniosków, wzór biznesplanu, kryteria oceny oraz procedury określają szczegółowe zasady wypełniania, składania oraz oceny wniosków. Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie zwróciło szczególną uwagę na osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR, innowacyjność pomysłów oraz ich wpływ na ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Za uwzględnienie tych aspektów w projekcie przewidziano dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

Przyszłe nabory określa „Harmonogram planowanych naborów” dostępny na http://www.buduj.eu„>www.buduj.eu. Tam znaleźć możemy wykaz wszystkich planowanych naborów w odniesieniu półrocznym.  Ściśle określony jest również czas składania wniosków i  terminy ich rozpatrywania. LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków ma obowiązek opublikowania na stronie http://www.buduj.eu„>www.buduj.eu ogłoszenia o planowanym naborze. Po zakończeniu naboru trwającego od 14 do 30 dni wszystkie czynności przy obsłudze złożonych wniosków a więc: wstępna ocena formalna, zwołanie posiedzenia Rady, Zebranie Rady, nie mogą trwać dłużej niż 45 dni kalendarzowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę http://www.buduj.eu„>http://www.buduj.eu”>www.buduj.eu, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat środków oraz zasad ich pozyskiwania za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia.