Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny (1 etat/umowa – zlecenie).

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe – na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna, lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi i rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
2. Wymagania  dodatkowe:
1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
a) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
b) pomocy społecznej i znajomości metodyki pracy z rodziną i dzieckiem,
c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d) przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego,
e) przepisów o ochronie danych osobowych,
f) kodeksu postępowania administracyjnego,
2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
a) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,
b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interdyscyplinarnych,
c) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
d) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
e) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
f) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności trudnym,
g) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r.         o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin,
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
16) sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach,
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny/siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w ramach zadaniowego czasu pracy w godzinach od 8.00 do 20.00 średnio 40 godzin tygodniowo.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce wykonywania pracy – teren gminy  Wola Krzysztoporska,
b) praca na pełny etat – 1/1  (umowa – zlecenie),
c) praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.,
d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
e)  praca na komputerze,
f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej  z dnia 14 marca 2014 roku,
g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
5.  Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej     w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
g) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
h) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
j) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 9 czerwca 2017 roku  do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Asystent rodziny” .
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wola Krzysztoporska: bip.wola-krzysztoporska.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Skan oryginalnego dokumentu - ogłoszenie o naborze GOPS
132 KB 427