Prawie 19 mln na inwestycje

radni podczas głosowania nad budżetem

Mimo niełatwych czasów to znów będzie budżet dużego wzrostu wydatków na inwestycje. W gminie Wola Krzysztoporska w 2022 r. zaplanowano na ten cel niemal 19 mln zł. I, co bardzo ważne, połowa tych środków pochodziła będzie ze źródeł zewnętrznych. Nie jest też wykluczone, że katalog inwestycji zostanie jeszcze dodatkowo poszerzony, bo gmina stara się o kolejne środki zewnętrzne.

A oto najważniejsze liczby budżetu gminy Wola Krzysztoporska na 2022 r. uchwalonego jednogłośnie przez Radę Gminy 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY – 68.109.575,72 zł
z tego:
– dochody bieżące – 57.275.743,27 zł
– dochody majątkowe – 10.833.832,45 zł

WYDATKI – 72.109.575,72 zł
z tego:
– wydatki bieżące – 53.219.265,60 zł
– wydatki majątkowe (INWESTYCJE) – 18.890.310,12 zł

Wójt w maseczce stoi przy stoliku– Uchwalenie budżetu to jeden z najważniejszych momentów funkcjonowania samorządu. Oprócz wydatków bieżących (a zadań przypisywanych samorządowi wciąż przybywa) najistotniejsze są inwestycje, które mają wpływ na rozwój. Jeśli spojrzymy na kwoty i prognozy dotyczące dotacji i nadwyżki budżetowej (ok. 11 mln zł!!!), można powiedzieć, że to budżet dużego wzrostu wydatków na inwestycje. To może być kolejny rekordowy rok. Zaplanowaliśmy ok. 20 inwestycji, a 14 z nich to konsekwencja i kontynuacja działań z 2021 r. Wiele z nich to inwestycje strategiczne mające wpływ na wzrost dochodu budżetu. Jednym z najważniejszych posunięć przy rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej będzie zamiar zmniejszenia deficytu i obniżenia zadłużenia do poziomu bardzo bezpiecznego – mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.

Najważniejsze inwestycje 2022 r. i ich szacowany koszt:

– Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi, Piekarki – 6.966.277 zł
– Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oprzężów, Gomulin, Majków Duży – 10.000 zł (wkrótce z nadwyżki operacyjnej trafi na ten cel 2.374.230 zł; gmina stara się też o dodatkowe środki zewnętrzne)
– Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – Glina – 3.760.000 zł
– Budowa oraz przebudowa ul. Działkowej i Szkolnej w miejscowości Wola Krzysztoporska – 800.000 zł
– Przebudowa drogi gminnej nr 110457E w miejscowości Glina – 2.250.000 zł
– Przebudowa ul. Spacerowej w Woli Krzysztoporskiej – 300.000 zł
– Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych (Jeżów, Gomulin, Parzniewice – kontynuacja 2021 r.) – 1.045.063 zł
– Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej – 250.000 zł
– Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Bogdanowie – 577.700 zł (dofinansowanie w wys. ok. 85%, do kwoty 490.980 zł)
– Budowa obwodów oświetlenia ulicznego – 500.000 zł
– Budowa ogrodzeń w m. Parzniewiczki, Pawłów Górny, Piekary – 100.000 zł
– Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie – 540.000 zł
– Utwardzenie placu przy Domu Ludowym Rokszyce – 50.000 zł
– budowa zespołu boisk w miejscowości Gomulin – 1.406.300 zł (dofinansowanie ok. 90%, do kwoty 1.265.500 zł)
– wykonanie piłkochwytów na boisku w Woli Krzysztoporskiej – 20.000 zł.

W związku z wysoką nadwyżką budżetową jest duże prawdopodobieństwo, że w ciągu roku do planu inwestycyjnego wprowadzone zostaną kolejne zadania.