Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 43/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 na czas oznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r.poz.40; poz.1005; poz.1079) art. 35 ust.1,2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r . o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2023r poz.344)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 w którym znajdują się pomieszczenia użytkowe Przedszkola  oraz plac zabaw, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 4 maja 2023 roku do dnia 25 maja 2023 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 43/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 4 maja 2023r.           

                                                                       WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r poz.344)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wraz z placem zabaw.

 1. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz plac zabaw na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 w obrębie geodezyjnym Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
 2. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola oraz plac zabaw przeznaczone do wynajęcia znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104.
 3. Pomieszczenia użytkowe przeznaczone do wynajęcia oraz plac zabaw, są częścią nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w  Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/5 w obrębie geodezyjnym Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
 4. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy usługowej.
 5. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi:464,35m², w tym:
L.p Nazwa pomieszczenia        Powierzchnia w m²
1. sala zajęć dzieci młodszych            69,30
2. magazyn leżaków              7,45
3. łazienka            14,13

 

4. sala zajęć  dzieci starszych             71,03
5. łazienka             12,01
6. szatnie dzieci             42,65
7. korytarz             18,90
  Pomieszczenia kuchni  
8. korytarz               8,83
9. magazyn i dezynfekcja jaj               2,95
10. magazyn warzyw i owoców               8,23
11. pomieszczenia przeznaczone do obieralni               5,94
12. kuchnia              26,08
13. zmywalnia kuchni                4,18
14. magazyn chłodzenia produktów suchych                5,83
15. zmywalnia naczyń stołowych                8,64
16. rozdzielnia                 4,11
17. pomieszczenia porządkowe                 4,82
18. korytarz               21,44
19. wc personelu                 2,59
20. pomieszczenia socjalne                 6,39
21. klatka schodowa                11,80
22. korytarz                13,13
23. pomieszczenia biurowe                17,26
24. gabinet dyrektora                17,26
25. korytarz                13,00
26. wc personelu                  3,20
27. pomieszczenie porządkowe                 3,68
28. pomieszczenie socjalne                 2,76
29. wc personelu                 3,68
30. pomieszczenia socjalne sprzątaczki i portierki                7,48
31. portiernia                5,45
32. wiatrołap              10,56
33. archiwum                6,01
34. wiatrołap                3,58
  Razem          464,35m²

Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 wynosi: 361m².

 1. Wysokość czynszu za najem pomieszczeń użytkowych oraz placu zabaw wynosi miesięcznie:6.614,01 złotych netto, słownie:(sześć tysięcy, sześćset czternaście 01/100 złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
 2. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 3. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia następnego roku.
 4. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska tj. od dnia 4 maja 2023 roku do dnia 25 maja 2023 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Bujny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
 6. Opisana część nieruchomości (plac zabaw) oraz pomieszczenia użytkowe Przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 2 lat .