Przegląd piosenki patriotycznej pn. „Póki Polska żyje w nas”

Regulamin przeglądu piosenki patriotycznej pn. „Póki Polska żyje w nas”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia przeglądu piosenki patriotycznej pn. „Póki Polska żyje w Nas”
2. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
3. Współorganizatorem Fundacja „Pro Musica”

II. Cele przeglądu
1. Celem przeglądu jest popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci ,młodzieży oraz dorosłych..
2. Wspieranie wychowania patriotycznego społeczeństwa, poprzez formy aktywności artystycznej.
3. Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej.
4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.
5. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

III. Warunki uczestnictwa w przeglądzie
1. Przegląd zostanie przeprowadzony w formie konkursu
2. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. Każdy wokalista przedstawia jeden utwór o tematyce patriotycznej.
4. Uczestnicy przeglądu mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez opiekunów na nośniku magnetycznym (CD lub USB)
5. Organizatorzy ograniczają liczbę uczestników do 3 osób w poszczególnych kategoriach wiekowych z danej szkoły.
6. Kategorie wiekowe:
▪ dzieci do 6 lat
▪ dzieci od 7 do 9 lat
▪ dzieci od 10 do 13 lat
▪ młodzież od 14 do 17 lat
▪ młodzież od 18 lat i dorośli

IV. Kryteria repertuarowe
1. Za utwór patriotyczny, w rozumieniu zasad przeglądu, uznaje się:
– pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
– piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub wybitna postać historyczną
– piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
– piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną
2. Organizatorzy zalecają w doborze repertuarowym przedstawienia utworów tematycznie powiązanych ze 104-leciem odzyskania Niepodległości .

V. Termin i miejsce przeglądu
1. Przesłuchanie uczestników odbędzie się 28 października o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
– organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny oraz ostatecznego terminu konkursu,
– o wszystkich zmianach zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni.
2. Do dyspozycji uczestników organizatorzy stawiają sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mający zapewnić jak najlepsze warunki wykonania utworów.
3. Kolejność prezentacji poszczególnych wykonawców zgodnie z III pkt.6 kategorie wiekowe.
4. Występ laureatów konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystości obchodów 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (godzina rozpoczęcia oficjalnych obchodów zaplanowanych na 11 listopada 2022 r. zostanie podana w późniejszym terminie)

VI. Nagrody
1. Każdy uczestnik przeglądu otrzyma dyplom uczestnictwa w imprezie a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

VII. Kapituła Przeglądu
1. Przeglądowi przysłuchiwać będzie się Kapituła Przeglądu powołana przez organizatora.

VIII. Procedura zgłoszeń
1. Zgłoszenia do przeglądu należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
2. Organizatorzy ograniczają liczbę uczestników do 3 osób w poszczególnych kategoriach wiekowych z danej szkoły .
3. Zgłoszenia należy przesłać w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska – z dopiskiem Przegląd Piosenki Patriotycznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do przeglądu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Przeglądu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Przeglądu z jego udziałem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
2. Dane osobowe uczestników Przeglądu będą przetwarzane zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Przeglądu Piosenki Patriotycznej
3. Opiekun uczestnika Przeglądu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku – zdjęć fotograficznych wykonanych w czasie trwania Przeglądu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora, w szczególności w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.

X. Postanowienia końcowe
1. Opiekunowie uczestników Przeglądu, dokonując zgłoszenia do Przeglądu, akceptują wszystkie jego zasady, określone niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Przeglądu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem gok@gok-wola.pl oraz w jego siedzibie mieszczącej się w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc RODO Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
29 KB 87
2 doc Karta Karta zgłoszenia na przegląd piosenki patriotycznej pn. "Póki Polska żyje w nas"
18 KB 97
3 pdf Regulamin Regulamin przeglądu piosenki patriotycznej pn. "Póki Polska żyje w nas"
74 KB 79