Przetarg na działkę w Stradzewie

Mapa z zaznaczona działką do sprzedaży

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stradzew. Przetarg odbędzie się 23 lipca 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości
położonej w obrębie
Stradzew:

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
[zł]
Wadium
[zł]
Nr KW
 

77

1,7710 grunty rolne 120 300,00  

6 500,00

PT1P/00105250/9 brak planu miejscowego
oraz decyzji
o warunkach zabudowy
zwolnione z VAT

 

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieużytkowana i nieogrodzona w kształcie prostokąta. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 193, będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego. Na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn.

Pierwszy przetarg ustalony na 12 maja 2021 roku nie odbył się ze względu na brak ofert spełniających wymogi formalne.

Przetarg odbędzie się 23 lipca 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

PRZETARG OGRANICZONY JEST DO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Działka 77 w obrębie Stradzew stanowi grunt rolny. W związku z zapisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ww. ustawie. Zgodnie z art. 40 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg ograniczony organizuje się jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zgodnie z Załącznikiem nr 1;
  2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, zgodnie z Załącznikiem nr 2;
  3. Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3;
  4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych, zgodnie z Załącznikiem nr 4;
  5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
  6. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem nr 5;

nie później niż do dnia 09 lipca 2021r. do godz. 15.30 za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do urzędu) lub osobiście w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska przy ul. Kościuszki 5, pierwsze piętro, pok. 11, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Stradzew, działka nr 77”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 16 lipca  2021 roku.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku złożenia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, które zawierają drobne braki formalne  (np. takie jak: brak podpisu, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem), organizator dopuszcza uzupełnienie ofert w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął w dniu 12 marca 2021 roku.

W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do udziału w przetargu, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska

nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012   do dnia 20 lipca 2021 roku

tytułem: „Wadium – Stradzew, działka nr 77”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie przez uczestnika przetargu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących
z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa;

– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie
i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, a także zostanie przesłane sołtysowi miejscowości Stradzew.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 7a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr 44 616 39 72.   

Wola Krzysztoporska, dnia 01.06.2021 roku