Przetarg na działki w Bujnach

młotek (jak przy licytacjach) na klawiaturze komputerowej

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony n/w nieruchomości położonej w obrębie Bujny:

 

 

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia działki w ha  

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza nieruchomości [zł]

 

Wadium [zł]

Nr KW
127 0,53 Grunty rolne 57 900,00 5 800,00
PT1P/00104367/5 Brak planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy
293/1 0,89 Grunty rolne 129 800,00 13 000,00
PT1P/00104367/5 Brak planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy

 

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 24/21 z dnia 11 marca 2021 r.

Przedmiotowa działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 obręb Bujny jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo w kształcie prostokąta. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności, częściowo leży w terenie strefy ochrony archeologicznej. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej gruntowej. Brak infrastruktury w drodze wewnętrznej i działkach sąsiednich.

Przedmiotowa działka oznaczona numerem ewidencyjnym 293/1 obręb Bujny jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo w kształcie prostokąta. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej, częściowo leży w terenie strefy ochrony archeologicznej. Dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej gminnej – ul. Słoneczna. W drodze gminnej zlokalizowane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna.

 

Przetarg odbędzie się 24.06.2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego
z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.

– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 21.06.2021 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszelkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 2 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz przesłanie sołtysowi miejscowości Bujny.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 7a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr 44/616 39 72.

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Robaszek

tel. 44/616 39 72

e-mail: a.robaszek@wola-krzysztoporska.pl

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Bujny nieruchomości przetarg 856 KB 282