Przetarg na nieruchomość w Stradzewie

Mapa z zaznaczona działką do sprzedaży

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza: III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Stradzew.

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości
[zł]
Wadium
[zł]
Nr KW
 

77

1,7710 grunty rolne 84 200 zł  

4 500,00

PT1P/00105250/9 brak planu miejscowego
oraz decyzji
o warunkach zabudowy
zwolnione z VAT

 

 

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieużytkowana i nieogrodzona w kształcie prostokąta. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 193, będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego. Na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn.

Pierwszy przetarg ustalony na 11 maja 2021 roku nie odbył się ze względu na brak ofert spełniających wymogi formalne.

Drugi przetarg ustalony na 23 lipca 2021 roku nie odbył się ze względu na brak ofert kupna.

Przetarg odbędzie się 12 października 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

PRZETARG OGRANICZONY JEST DO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc III ogłoszenie o przetargu_Stradzew 77 2 MB 219
2 pdf III przetarg ustny ograniczony Stradzew Wykaz 5 MB 247