Przetarg na sprzedaż drewna

Na podstawie § 10 zarządzenia nr 127 Wójta Gminy wola Krzysztoporska z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy wola Krzysztoporska Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości 71,73 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska- szczegółowy wykaz drewna przedstawia załącznik nr 2.
Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania dz. nr ewid. 480/33 obręb Wola Krzysztoporska (Wola Krzysztoporska, ul. Fabryczna).

Warunki przetargu:
1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty.
2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wskazany w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Opis sposobu złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska oraz oznaczyć opisem „PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA”,
3) na kopercie należy podać adres oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska do dnia 13 listopada 2019 r. (środa) do godziny 1200.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) które zawierają błędy lub braki formalne lub rachunkowe,
2) zawierające cenę oferowaną niższą od ceny wywoławczej wskazanej w pkt. 11 ogłoszenia.
7. Jawna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 1205, w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, pok. nr 5.
8. Kryterium wyboru oferty jest cena 100 %
9. Łączna cena wywoławcza drewna wynosi 7 924,20 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 20/100 gr).
10. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska – pok. nr 14 lub telefonicznie 44 616 39 83
Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna są:
1. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży.
2. Projekt umowy.
3. Formularz ofertowy.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Umowa Wzór umowy sprzedaży
1 MB 434
2 pdf Wykaz Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży
2 MB 488
3 pdf Ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
619 KB 346