Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprzedaż młotek na klawiaturze

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej:

Adres nieruchomości

Ul. Kościuszki 15 m. 44, Wola Krzysztoporska

Nr księgi wieczystej

PT1P/00061305/9

Nr działki i powierzchnia

644/17 o pow. 0,0534 ha

Udział w nieruchomości wspólnej

4864/225573

Obręb

Wola Krzysztoporska (39)

Powierzchnia

43,07 m² wraz z piwnicą o pow. 5,57 m²

Usytuowanie lokalu

Budynek mieszkalny wielorodzinny, II piętro, mieszkanie środkowe

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Lokal posiada uzbrojenie w media: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gaz bezprzewodowy, centralne ogrzewanie z kotłowni zewnętrznej.

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza lokalu

102 000,00 zł (zw. z podatku VAT)

Wadium

5 100,00 zł

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 57/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym  wraz z gruntem towarzyszącym zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Wola Krzysztoporska położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej. Działka gruntu pod budynkiem mieszkalnym powstała z podziału większej nieruchomości i obejmuje grunty pod budynkiem oraz powierzchnię gruntu niezabudowanego. Teren niezabudowany – towarzyszący to: zieleń, komunikacja wewnętrzna – drogi, chodniki, parkingi. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej. Posiada uzbrojenie w media miejskie – eNN, wod-kan, gaz bezprzewodowy, c.o. lokalne. Nieruchomość znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości, na działce oznaczonej nr ewid. 644/17 w obrębie 39 Wola Krzysztoporska. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość będzie udostępniona do zapoznania się ze stanem technicznym w dniu 17.08.2021 r. w godz. 13.00 do 15.00.

Przetarg odbędzie się 08 września 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w wysokości 5 100,00 zł oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących
z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa;
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 03 września 2021 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.
Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku UG.
Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 7a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 72.