Psy wałęsające się nie zawsze są bezpańskie!

czarny duży pies z wyciągniętym jęzorem

Uprzejmie informujmy, że do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej wpływają informacje o psach pozostających bez opieki na obszarze niektórych miejscowości. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt właściciel psa powinien skutecznie zabezpieczyć swoją posesję przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych mieszkańców.

Opiekunowie psów są zobowiązani wyprowadzać je poza teren swojej posesji wyłącznie pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych, pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 431 § 1 kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależne od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Niezachowanie należytej ostrożności przy posiadaniu psa oraz jego niedopilnowanie, wskutek czego dochodzi do wyrządzenia szkody podlega grzywnie lub nawet karze ograniczenia wolności. Odpowiedzialność karna przewidziana jest w art. 124 Kodeksu wykroczeń w art. 288 Kodeksu karnego, a w przypadku pogryzienia przez psa w art. 156 i 157 Kodeksu karnego.

Najbardziej surowa odpowiedzialność za niedopilnowanie psa przewidziana jest w przypadku gdy w wyniku pogryzienia dojdzie do uszkodzenia ciała innej osoby. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Ponadto posiadacz psa ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z niedopilnowaniem psa, przewidziane w art. 431 Kodeksu cywilnego.

W przypadku zauważenia wałęsającego się psa, gdy właściciel jest znany – należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia.

W związku z nasilającym się problemem, przypominamy wszystkim właścicielom psów o obowiązku pilnowania swoich zwierząt oraz prosimy o niewypuszczanie ich poza teren swoich posesji!