Punkt selektywnej zbiórki odpadów już zmodernizowany

widok na PSZOK waga najazdowa- w górze białe chmury

Estetyczny, utwardzony kostką plac, profesjonalna waga najazdowa dla samochodów, rampa rozładunkowa, nowy kontener biurowy, miejsce na rzeczy do ponownego użycia, a do tego monitoring i skomputeryzowany system odbioru. W kwietniu 2023 r. zakończyły się prace budowlane związane z modernizacją punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Woli Krzysztoporskiej.

Tablica projektu– Ta inwestycja zdecydowanie poprawi jakość obsługi mieszkańców i sposób segregacji odpadów – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który wraz z kierownikiem Referatu Budownictwa i Nieruchomości UG Kamilem Madejczykiem oglądał zmodernizowany PSZOK. – Chyba niewiele gmin w regionie może się pochwalić tak nowoczesnym i doskonale wyposażonym obiektem.

Projekt realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a prace obejmowały:
– wykonanie monitoringu na terenie obiektu,
– przestawienie kolidujących lamp oświetlenia,
– wykonanie odwodnienia,
– demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia panelowego z bramą przesuwną,
– montaż kontenera biurowego wraz z toaletą i niezbędnymi instalacjami – wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną oraz przyłączami do odpowiednich sieci,
– zapewnienie dostępu do wody w celu zewnętrznego gaszenia pożaru,
– montaż punktu na rzeczy używane do ponownego użycia,
– wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych,
– montaż samochodowej wagi najazdowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi,
– wykonanie rampy rozładunkowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi,
– wykonanie 4 boksów magazynowych.
Roboty budowlane wyceniono na 1.746.956 zł.
Na placu obiektu pojawiły się także nowe pojemniki na selektywnie zbierane frakcje odpadów. Ich koszt to 366.401 zł. Kupiono też zestaw komputerowy do obsługi biurowej punktu (5.098 zł).

Podsumowując: wartość projektu pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej” (wraz z pracami inspektora nadzoru) to 2.136.290 zł, a kwota dofinansowania to 860.795 zł w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Fot. Anna Wiktorowicz