Radni zadecydują o budżecie gminy na rok 2019

W piątek (28 grudnia) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Tym razem radni decydować będą m.in. o kształcie budżetu na 2019 rok.

Początek obrad o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala 5).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Pawłów Dolny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/283/200 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
19. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.