Radni zajmą się budżetem na 2016 r.

Już jutro – 22 stycznia (piątek) – odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Najważniejszym jej punktem będzie uchwalenie budżetu na 2016 r. Początek obrad o godz. 10.00.

Czym jeszcze zajmą się radni? Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie: produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w 2014 r. i w I półroczu 2015 r., realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej wydanych w 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/394/14 z dnia 2 września 2014 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu polegającej na wykonaniu przepustu i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.