Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku , poz. 1774 ze zm.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza , co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w obrębach:
– Krężna –  działki oznaczone numerami: 259/3 i 257/2 o pow. 0,1387 ha, 259/4 i 257/3 o pow. 0,1311 ha, 259/5 i 257/4 o pow. 0,1245 ha, 259/6 i 257/5 o pow. 0,1204 ha,
– Siomki – działka oznaczona nr ewidencyjnym 304/2 o pow. 0,10 ha.
Sprzedaż odbędzie się w formie  przetargów  ustnych  nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, tel. 44 616 39 82.