Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyznaczonych nieruchomości.

I. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Siomki:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

304/2 0,10 Niezabudowana, grunty orne – RIVb. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wola Krzysztoporska nieruchomość oznaczona symbolem MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

KW PT1P/00089381/7

14 535, 00 1500,00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Nr 57/16 z dnia 27 maja 2016 r. Zgodnie z załącznikiem do w/w zarządzenia do ceny nieruchomości nie dolicza się podatku VAT. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położna na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, wykorzystywana jako teren przyległy do zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej gminnej poprzez działki przyległe. Brak dostępu bezpośredniego. Nieruchomość ogrodzona, niezagospodarowana. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka nie jest uzbrojona w media. Działki sąsiednie wyposażone są w wodociąg wiejski, enn, kanalizację sanitarną sieciową.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 7 października 2016 roku.

II. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Krężna:

Nr ew. działki Pow.łączna działek w ha Opis nieruchomości
Cena wywoławcza

nieruchomości w zł

Wadium w zł
259/5

257/4

————

sprzedaż łączna

0,1245 Niezabudowana

Brak planu. Objęte decyzją o warunkach zabudowy

KW PT1P/00074319/4

KW PT1P/00052740/4

18 870, 00 1 900, 00
259/6

257/5

————

sprzedaż łączna

0,1204 Niezabudowana

Brak planu. Objęte decyzją o warunkach zabudowy

KW PT1P/00074319/4

KW PT1P/00052740/4

17 935, 00 1 800, 00

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Nr 56/16 z dnia 27 maja 2016 roku. Zgodnie z załącznikiem do w/w zarządzenia, do ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT (23%). Przedmiotowe nieruchomości, zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy stanowią kompleks działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi. Są to działki kształtem zbliżone do prostokąta, niezabudowane, nieogrodzone, nieużytkowane. Otoczenie stanowią tereny zabudowy: usługowej(budynek po byłej szkole), zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Dostęp do działek z drogi asfaltowej powiatowej poprzez gruntową drogę wewnętrzną – dz. nr 259/1. Uzbrojenie nieruchomości w media – na działkach brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 7 października 2016 roku.

Przetargi odbędą się 6 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5 (parter). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 28 lutego 2017 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołectwom. Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14 (I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr 44 6163982.