Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

477 0,1674 Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wola Krzysztoporska nieruchomość oznaczona symbolem MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na obszarach wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

KW PT1P/00099888/4

36 300, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

3 600,00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Nr 11/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położna na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Brak jest uzbrojenia nieruchomości w media. Instalacja wodociągowa, elektryczna, kanalizacja sanitarna znajdują się w drodze gminnej ( ul. Działkowa). Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny byłych zakładów „Organika”. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 7 kwietnia 2017 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży. Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołtysowi danej wsi. Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14 (I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr 44 6163982.