Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nie ogranicznych na sprzedaż nieruchomości w obrębach Krężna i Wola Rokszycka.

I. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Krężna:

Nr ew. działki Pow.łączna działki w ha Opis nieruchomości
Cena wywoławcza

nieruchomości w zł

Wadium w zł
259/6

257/5

————

sprzedaż łączna

0,1204 Niezabudowana

Brak planu. Objęte decyzją o warunkach zabudowy

KW PT1P/00074319/4

KW PT1P/00052740/4

10 550, 00

(dolicza się 23% podatku VAT)

1 100, 00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Nr 56/16 z dnia 27 maja 2016 roku. Zgodnie z załącznikiem do w/w zarządzenia, do ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT (23%).

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znajduje się w kompleksie działek pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi. Jest to działka kształtem zbliżona do prostokąta, niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Otoczenie stanowią tereny zabudowy: usługowej(budynek po byłej szkole), zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Dostęp do działek z drogi asfaltowej powiatowej poprzez gruntową drogę wewnętrzną – dz. nr 259/1. Uzbrojenie nieruchomości w media – na działkach brak przyłączy.

Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 7 października 2016 roku, II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 06.03.2017 roku, III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 11.07.2017 roku.

II. II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Krężna:

Nr ew. działki Pow.łączna działek w ha Opis nieruchomości
Cena wywoławcza

nieruchomości w zł

Wadium w zł
251/1

252/1

————

sprzedaż łączna

0,1382 Niezabudowana

Brak planu. Brak decyzji o warunkach zabudowy PT1P/00059369/8

PT1P/00059367/4

12 265, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

1 300, 00
251/2

252/3

————

sprzedaż łączna

0,1564 Niezabudowana

Brak planu. Brak decyzji o warunkach zabudowy PT1P/00059369/8

PT1P/00059367/4

13 880, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

1 400, 00
252/4

253/3

————

sprzedaż łączna

0,1101 Niezabudowana

Brak planu. Brak decyzji o warunkach zabudowy PT1P/00059367/4

PT1P/00059366/7

9 770, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

1 000, 00
253/4

255/2

————

sprzedaż łączna

0,1111 Niezabudowana

Brak planu. Brak decyzji o warunkach zabudowy PT1P/00059366/7

PT1P/00059368/1

9 860, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

1 000, 00

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Nr 59/17.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska w/w działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Posiadają kształt zbliżony do prostokątów, są niezabudowane, nieogrodzone, nieużytkowane. Dostęp do drogi asfaltowej powiatowej poprzez gruntową drogę wewnętrzną – dz. nr 259/1, 255/3, 253/5, 252/5. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej (budynek byłej szkoły), zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na działkach 251/1, 251/2, 252/3, 252/4 i 252/5 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, jednak nie ma ona wpływu na możliwość zagospodarowania poszczególnych par działek. Na działkach brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn. Odbędzie się sprzedaż łączna : dz. nr 251/1 z dz. nr 252/1, dz. nr 251/2 z dz. nr 252/3, dz. nr 252/4 z dz. nr 253/3 i dz. nr 253/4 z dz. nr 255/2.

Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu nie pobiera się podatku VAT.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 11 lipca 2017 roku

III. II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Wola Rokszycka:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

210 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055290/5

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00
211 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055289/5

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00
212 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055288/8

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zzarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Nr 60/17.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska w/w działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN. Przedmiotowe działki są w kształcie zbliżonym do prostokątów, są niezabudowane, nieogrodzone, nieużytkowane. Dostęp do przedmiotowych nieruchomości z drogi asfaltowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy , zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na działkach brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej – wodociąg wiejski, enn.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 11 lipca 2017 roku.

Przetargi odbędą się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołtysom danych wsi.

Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14

(I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr (44) 6163982.