Referat gospodarki komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustny nieograniczonych na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Krężna i Wola Rokszycka.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

I. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Krężna:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

503/3 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00075654/1

31 250, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

3 200, 00
503/5 0,19 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00075654/1

28 270, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 900, 00

Działki przeznaczone są do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Nr 114/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 października 2017 roku.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska w/w działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN.

Przedmiotowe działki są kształtem zbliżonym do prostokątów, są niezabudowane, nieogrodzone, nieużytkowane. Dostęp do drogi asfaltowej-powiatowej poprzez asfaltową drogę gminną (działka nr 628). Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na działkach brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn.

Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu nie pobiera się podatku VAT.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

II. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Krężna:

Nr ew. działki Pow.łączna działek w ha Opis nieruchomości
Cena wywoławcza

nieruchomości w zł

Wadium w zł
251/2

252/3

————

sprzedaż łączna

0,1564 Niezabudowana

Brak planu. Brak decyzji o warunkach zabudowy PT1P/00059369/8

PT1P/00059367/4

13 880, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

1 400, 00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Nr 59/17.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dostęp do drogi asfaltowej powiatowej poprzez gruntową drogę wewnętrzną – dz. nr 259/1, 255/3, 253/5, 252/5. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej (budynek byłej szkoły), zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na nieruchomości przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, jednak nie  ma ona wpływu na możliwość jej zagospodarowania. Brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w  drodze lokalnej oraz w  działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn. Nieruchomość składa się z działek: 251/2 i 252/3, których sprzedaż odbędzie się łącznie.

Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu nie pobiera się podatku VAT.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 11 lipca 2017 roku.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 7 grudnia 2017 roku.

I. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w obrębie Wola Rokszycka:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

210 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055290/5

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00
211 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055289/5

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00
212 0,21 Niezabudowana,

brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy

KW PT1P/00055288/8

21 830, 00

(nie dolicza się podatku VAT)

2 200, 00

Działki przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Nr 60/17.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska w/w działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN. Przedmiotowe działki są w kształcie zbliżonym do prostokątów, są niezabudowane, nieogrodzone, nieużytkowane. Dostęp do przedmiotowych nieruchomości z drogi asfaltowej.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej mieszkalnej jednorodzinnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Na działkach brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej – wodociąg wiejski, enn.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 11 lipca 2017 roku,

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 7 grudnia 2017 roku.

Przetargi odbędą się 28 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 23 lutego 2017 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14 (I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr (44) 6163982.