Referat Gospodarki Komunalnej informuje – sprzedaż lokali

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska, znajdujących się w budynkach mieszkalnych posadowionych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 644/14 o pow. 0,0590 ha i 644/19 o pow. 0,0813 ha, położonych w obrębie Wola Krzysztoporska gm. Wola Krzysztoporska.
I.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej 49,78 m2 stanowiący własność Gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 29, posadowionym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 644/14 o pow. 0,0590 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 12,83 m2oraz udziałem wynoszącym 6261/154796 części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 644/14 o pow.  0,0590 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska  gm. Wola Krzysztoposka, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00061391/8.
Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze, w drugiej klatce, dwupiętrowego, trzyklatkowego, ponad 50-letniego bloku wielorodzinnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, CO. Instalacja ciepłej wody – ogrzewacz elektryczny. Brak jest sieci gazowej.
Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej:      74 870, 00 zł
(w tym: cena lokalu wraz z piwnicą – 74 010, 00 zł; cena udziału w gruncie – 860, 00 zł)
Ustala się wadium w kwocie  –  7 500, 00 zł
II.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Lokal mieszkalny nr 44 o pow. użytkowej 32,30 m2 stanowiący własność Gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w budynku mieszkalnym, przy ulicy Kościuszki 23, posadowionym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 644/19 o pow. 0,0813 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 2,91 m2oraz udziałem wynoszącym 3521/351125 części we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 644/19 o pow.  0,0813 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska  gm. Wola Krzysztoposka, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1P/00061395/6.
Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal znajduje się na czwartym piętrze, w czwartej klatce, czteropiętrowego, sześcioklatkowego, ponad 40-letniego bloku wielorodzinnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, CO i CW z kotłowni lokalnej zewnętrznej. Brak jest sieci gazowej.
Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej:      49 700,00 zł
(w tym: cena lokalu wraz z piwnicą – 49 400, 00 zł; cena udziału w gruncie – 300, 00 zł)
Ustala się wadium w kwocie  –  5 000, 00 zł
III. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska  w dniu 04.08.2015 roku w sali konferencyjnej nr 5, na parterze:
o godzinie 11-tej – przetarg na lokal nr 12 przy ul. Kościuszki 29,
o godzinie 11.30 – przetarg na lokal nr 44 przy ul. Kościuszki 23.
IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.
Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium, gdzie dane wpłacającego muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.
V. Na przedmiotowe działki brak jest planu przestrzennego zagospodarowania gminy Wola Krzysztoporska. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Gminy Wola Krzysztoporska działki te położone są w terenach oznaczonych symbolem MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
VI.   Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 29 lipca 2015r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
VII. Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
IX. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.
X.  Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
XI.   Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
XII. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu(www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołectwu Wola Krzysztoporska.
XIII.    Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14
(I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr (44) 6163982.