Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Od dnia 19 kwietnia 2017 r. rusza rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. W załączeniu przedstawiamy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.- 30.04.2017 r.

01.06.-30.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

02.05.-10.05.2017 r.

03.07.-14.07.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2017 r.

godzina 14.00

17.07.2017 r.

godzina 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.05 -17.05.2017 r.

18.07 – 21.07.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.05.2017 r.

godzina 14.00

25.07.2017 r.

godzina 14.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.- 27.04.2017 r.

01.06.-09.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

28.04.-04.05.2017 r.

12.06.-14.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.05.2017 r.

godzina 14.00

15.06.2017 r.

godzina 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

08.05 -11.05.2017 r.

16.06 – 21.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.05.2017 r.

godzina 14.00

23.06.2017 r.

godzina 14.00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu (oddziale przedszkolnym)na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objecie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria maja jednakowa wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole (oddział przedszkolny)nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnieni kryterium

1.

obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą, uczącego się samotnie wychowującego kandydata

3 punkty

zaświadczenie wydane przez pracodawcę, wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły)

2.

 czas pobytu dziecka w przedszkolu:

– 5 godz. dziennie

– powyżej 5 godzin, za każdą godzinę

1 punkt

1 punkt

deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3.

 rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej/zespołu szkół, w którym zlokalizowany jest oddział przedszkolny

2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły;

4.

przedszkole jest położone najbliżej miejsca zamieszkania kandydata

1 punkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odległości dzielącej przedszkole od miejsca zamieszkania kandydata oraz oświadczenie, że w tej odległości nie ma innych przedszkoli.

5.

 jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

1 punkt

zaświadczenie wydane przez pracodawcę, wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły)

Klasy pierwsze publicznych szkół podstawowych

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria postępowania rekrutacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnieni kryterium

1.

kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

8 punktów

  pisemne oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

2.

miejsce pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

6 punktów

  pisemne oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

3.

 babcia lub dziadek kandydata, wspierający rodziców w opiece nad kandydatem, zamieszkują na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

4 punkty

  pisemne oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

4.

 kandydat, którego rodzeństwo spełnia w danej szkole obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w danej szkole

4 punkty

poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

5.

  kandydat, który uczęszczał do oddziału przedszkolnego utworzonego w danej szkole

2 punkty

poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej