Rewaloryzacja parków na terenie gminy

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie w wysokości 37 002,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej”, udział własny Gminy 9 250,06 zł. W lutym bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą Panią Urszulą Michalską prowadzącą działalność pod nazwą Kształtownia.pl, Urszula Michalska z siedzibą w Warszawie na wykonanie w/w dokumentacji. Park w obecnym kształcie założony został na początku XX wieku. W chwili obecnej teren parku znajduje się w obrębie kilku własności. W parku można wyodrębnić dwie zasadnicze części: część północna – ogólnodostępna będąca własnością Gminy Wola Krzysztoporska, oraz część południowa, ogrodzona, będąca własnością prywatną z zabudowaniami – dworem i dwoma willami Projekt rewaloryzacji będzie obejmować park w części ogólnodostępnej, w obrębie własności Gminy Wola Krzysztoporska. Obiekt wymaga kompleksowej rewaloryzacji zmierzającej do przywrócenia jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych. Park wymaga przystosowania do codziennego użytkowania przez mieszkańców. Aby powyższe prace mogły zostać przeprowadzone niezbędne jest wykonanie dokumentacji rewaloryzacji parku.wfos_2014_1a
Opracowanie będzie obejmować m.in. :
1. Opis historyczny obiektu, projekt koncepcyjny parku, wizualizację koncepcji architektoniczno – przestrzennej parku. Opis historyczny, będzie dotyczyć całego obiektu, a nie tylko części przynależnej do Gminy Wola Krzysztoporska, jest to niezbędne w celu prawidłowego opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia.
2. Inwentaryzację terenu i szaty roślinnej z oceną zachowania i wytycznymi konserwatorskimi.
3. Projekt gospodarki drzewostanem (zawierający m.in. analizę dendro – chronologiczną, analizę stanu biologicznego drzew). Ma on na celu określenie stanu zdrowotnego drzew, zakresu prac pielęgnacyjnych z uwzględnieniem drzew najcenniejszych. W projekcie gospodarki drzewostanem zostanie określony rodzaj przewidzianego zabiegu pielęgnacyjnego (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, ewent. wiązania).
4. Projekt zieleni – zostaną zaprojektowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje roślinne z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu ogrodu.
5. Zostaną wskazane urządzenia nowej małej architektury i wyposażenia parku oraz ich lokalizacja – kosze, ławki, plac zabaw.
6. Na podstawie analizy historycznego układu zostaną dokonane korekty przebiegów istniejących oraz zaprojektowane nowe ciągi komunikacyjne z przedstawieniem projektowanych rodzajów nawierzchni i sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu parku.
7. Zostanie zaprojektowane oświetlenie.
8. Zostanie poddany renowacji układ wodny występujący na terenie parku po wcześniejszym rozpoznaniu jego zasięgu i pierwotnej formy.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie przygotowana dokumentacja która pozwoli na zagospodarowanie parku na cele użytkowe wraz z przywróceniem, zabezpieczeniem i zachowaniem podstawowych wartości historyczno – przestrzennych z uwzględnieniem funkcji zgodnej z zabytkowym charakterem parku. Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej umożliwi Gminie prowadzenie prac rewaloryzacyjnych na tym terenie oraz umożliwi pozyskanie środków finansowych.  W dalszym etapie przyczyni się to do ożywienia terenu, poprawy jego funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki przy jednoczesnym zachowaniu ukształtowania terenu, ciągów komunikacyjnych wraz z cennym starodrzewiem. Park będzie stanowić zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców i osób przejezdnych. Zostanie podniesiona atrakcyjność tego terenu, który w chwili obecnej nie jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie w wysokości 24.210, 00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rewaloryzacji parku w Parzniewicach Małych”, udział własny Gminy 9.000,00 zł. W styczniu bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą Panią Małgorzatą Milecką prowadzacą działalność gospodarczą pod nazwą EKO-STYL Pracownia Architektury Krajobrazu  z siedzibą ul. Szkolna 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki na wykonanie w/w dokumentacji. Opracowanie będzie obejmować wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Parzniewicach Małych z uwzględnieniem obecnej formy użytkowania oraz programu adaptacyjnego dla potrzeb szkoły podstawowej. W ramach opracowania dokonana zostanie analiza historyczna parku. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej zostanie sporządzony projekt gospodarki drzewostanem w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją. Ma on na celu określenie stanu zdrowotnego drzew do przesadzenia lub usunięcia z podaniem uzasadnienia.

W projekcie zagospodarowania parku:
1. W zakresie zieleni zostaną zaprojektowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje.
2. Po przeprowadzeniu analizy układu historycznego zostanie wykonany projekt ciągów komunikacyjnych.
3. Zostaną wskazane urządzenia małej architektury i wyposażenia parku oraz ich lokalizacja, a także przebiegi projektowanej infrastruktury technicznej.  W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zostanie przygotowana dokumentacja, która pozwoli na wykorzystywanie parku na cele użytkowe oraz przywrócenie, zabezpieczenie i zachowanie podstawowych wartości historycznych, przestrzennych a także zachowanie charakteru parku.