Rewaloryzacja parku w Parzniewicach Małych

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 210,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: 'Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rewaloryzacji parku w Parzniewicach Małych’, udział własny Gminy 9 000,00 zł. W styczniu bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą Panią Małgorzatą Milecką prowadzacą działalność gospodarczą pod nazwą EKO-STYL Pracownia Architektury Krajobrazu  z siedzibą ul. Szkolna 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki na wykonanie w/w dokumentacji. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Parzniewicach Małych z uwzględnieniem obecnej formy użytkowania oraz programu adaptacyjnego dla potrzeb szkoły podstawowej.  W ramach opracowania dokonana zostanie analiza historyczna parku.

Inwentaryzacja dendrologiczna winna zawierać analizę wartości drzewostanu, w tym analizę dendrologiczną. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej zostanie sporządzony projekt gospodarki drzewostanem w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją. Ma on na celu określenie stanu zdrowotnego drzew do przesadzenia lub usunięcia z podaniem uzasadnienia. W projekcie zagospodarowania parku:
1. W zakresie zieleni zostaną zaprojektowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje.
2. Po przeprowadzeniu analizy układu historycznego zostanie wykonany projekt ciągów komunikacyjnych.
3. Zostaną wskazane urządzenia małej architektury i wyposażenia parku oraz ich lokalizacja, a także przebiegi projektowanej infrastruktury technicznej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Projekt Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowości Parzniewice Małe
7 MB 717