Rodziny wielodzietne mogą skorzystać ze zniżek!

dzieci tyłem idące do szkoły

Masz troje lub więcej dzieci? Skorzystaj ze zniżek, które proponuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny lub Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej troje dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Uprawnienie obejmuje również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Karta Dużej Rodziny ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne przystępujące do programu rządowego. Lista miejsc i wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach: www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Karta przyznawana jest nieodpłatnie, niezależnie od dochodu rodziny!

Co trzeba zrobić, aby uzyskać Kartę? Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 6 – pokój nr 2).

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Mniej dokumentów muszą zgromadzić ci, którzy pobierają świadczenia rodzinne. W tym wypadku wystarczy tylko dowód tożsamości rodziców i oświadczenie.
W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości należy się kontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej tel. 44/ 61-63-284 wew. 15 z osobą wyznaczoną do kontaktu – inspektorem GOPS Urszulą Rokselą.

Program może zainteresować także podmioty prywatne czy instytucje, które mogą zostać partnerami KDR. Oferując zniżki, podmioty zyskują stałych klientów i zwiększają swoją konkurencyjność, a rodziny – pomoc.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Mieszkańcy naszej gminy mogą też skorzystać z uprawnień, które zapewnia Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. To program na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, oferujący szereg zniżek i ulg mieszkańcom województwa łódzkiego, przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa. Ponadto cały czas do Programu włączają się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy udzielające zniżek.
W przypadku starania się o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, wszelkie formalności trzeba załatwiać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, pok. 30 (I piętro), tel. 42 203 48 67, fax 42 203 48 17, e-mail: karta@rcpslodz.pl.
Wszelkie informacje dotyczące Programu „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” takie, jak wniosek o wydanie Kart, oświadczenie o kontynuowaniu nauki czy aktualny katalog ulg można znaleźć na stronie internetowej realizatora Programu, czyli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod linkiem:
http://www.rcpslodz.pl/Wojewodzka_Karta_Rodzin_Wielodzietnych/132/0/