Rusza pomoc dla poszkodowanych suszą

Straciłeś plony z powodu suszy? Złóż wniosek o pomoc! Masz czas tylko do 30 września.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 2015 r. poz. 1346) została uruchomiona pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Termin naboru wniosków: 11.09.2015 r. – 30.09.2015 r.

Wysokość pomocy:

1. 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
2. 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Wysokość pomocy pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych.

Do wniosku dołącza się:

1. Kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członków komisji) protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną do szacowania szkód, zawierającego:
a. owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
b. upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

2. Informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (formularz w załączeniu).

Link do dokumentów aplikacyjnych o pomoc:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html