Rusza projekt budowy kanalizacji w Krężnej, Kozierogach i Piekarkach

Kanalizacja Krężna, Kozierogi, Piekarki - mapa

„Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska – w formule zaprojektuj i wybuduj” – tak nazywa się ogromny projekt inwestycyjny, który zakłada wybudowanie około 11 km kanalizacji. Wykonanie tego zadania kosztować będzie ponad 7 mln zł. Warto dodać, że projekt dofinansowany jest kwotą ok. 6 mln zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina wyłoniła już firmę, która zajmie się realizacją projektu. Jest to Przedsiębiorstwo Budowlane “Budomont” sp. z o.o. z Rzeszowa, z którym 7 maja podpisano umowę, a 13 maja 2021 r. przekazano plac budowy.
Inwestycja polegać będzie na budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości i ma na celu podłączenie kolejnych miejscowości do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, obsługiwanego przez biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Woli Krzysztoporskiej.

W ramach planowanej inwestycji planuje się wybudować ok. 11 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji, a także tłocznej wraz z systemem napowietrzania i tłoczniami ścieków). Dostęp do sieci zyskać ma ok. 170 gospodarstw domowych. Konieczne będzie także odtworzenie nawierzchni na sieci i odejściach bocznych.

Prace podzielone będą na dwa etapy.
I etap zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki.
W ramach tego etapu wykonawca zobowiązany jest m.in. przeanalizować konieczność wykonania aktualizacji istniejącej dokumentacji technicznej.

II etap to sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w liniach regulowanych pasów drogowych dla nowo powstałego osiedla w miejscowości Krężna (nieobjętego pierwotną dokumentacją).

Dzięki tej inwestycji łączna długość kanalizacji sanitarnej na terenie gminy znacznie wzrośnie i wyniesie ok. 54 km, a stopień skanalizowania gminy Wola Krzysztoporska będzie się kształtował na poziomie ok. 47%.
Inwestycja wpłynie korzystnie na poprawę stanu wód i powierzchni ziemi, eliminując odprowadzanie ścieków do gleby. Obecnie na obszarze objętym projektem ścieki odprowadzane są do często nieszczelnych szamb lub bezpośrednio do gleby, co wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne. Z efektów inwestycji skorzysta lokalna społeczność, w tym mieszkańcy miejscowości, w których będzie realizowana, a także osoby odwiedzające ten teren i korzystające z uroków okolicznych lasów. Ogółem liczbę mieszkańców, na których inwestycja będzie miała pozytywny wpływ szacuje się na ok. 3,5 tys.

Gmina inwestuje w budowę kanalizacji sanitarnej dla swoich mieszkańców od 2010 roku (wybudowano już ok. 43 km kanalizacji sanitarnej). Ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej korzystają już mieszkańcy miejscowości: Wola Krzysztoporska, Siomki, Krzyżanów Glina, Gąski, Bujny, Wygoda, Kacprów, Radziątków. W wyniku realizacji inwestycji do zbiorczego sytemu oczyszczania ścieków podłączone zostaną kolejne trzy miejscowości z terenu gminy: Krężna, Kozierogi i Piekarki.
Koszt tej inwestycji to dokładnie 7.363.221, 57 zł.
Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota dofinansowania to ok. 6 mln zł.
Kanalizacja Krężna, Kozierogi, Piekarki - mapa