Ruszyła budowa kanalizacji. Sprawdź harmonogram robót!

Ruszyły prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W związku z możliwymi utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z robotami, prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o zapoznanie się z harmonogramem robót.


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do ustawionego oznakowania.
W czasie robót możliwe są utrudnienia i niedogodności, prosimy więc Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.
Inwestycja podzielona jest na 3 części.

CZĘŚĆ I

Wykonawcą robót budowlanych obejmujących „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda” jest firma: PROBUD Jarosław Dąbrowski, 97-500 Radomsko, ul. Soplicy 19. W ramach zadania planowane jest wykonanie:
1. Rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska (w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) wraz z przebudową zbiornika retencyjnego i systemem podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1. Przewiduje się:
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 5.854,70 m,
– budowę sieci deszczowej o łącznej długości ok. 2.902,20 m,
– przebudowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1.
– wykonanie tłoczni WP 1 i WP 2 w Woli Krzysztoporskiej wraz z niezbędnymi instalacjami;
2. Dodatkowej kanalizacji deszczowej w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska, stanowiącej uzupełnienie do budowy rozdzielczej kanalizacji deszczowej, o której mowa w punkcie 1 – łączna długość sieci wyniesie ok. 1.721,00 m;
3. Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda na odcinku o długości ok. 2.203,90 m. W ramach zamówienia przewiduje się także budowę tłoczni ścieków WK 47 i WK 48 wraz z niezbędnymi instalacjami.

CZĘŚĆ II

Kolejny etap inwestycji pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” obejmuje „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości KACPRÓW-RADZIĄTKÓW”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma: „BINTAL” S.C. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 28.
W ramach zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kacprów – Radziątków o łącznej długości ok. 5.734,70 m, w tym wykonanie tłoczni ścieków WK 49, WK 50 i WK 51 wraz z niezbędnymi instalacjami.

CZĘŚĆ III

Trzeci etap zadania to „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Bujny” wykonywana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 56.
W wyniku realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 181,64m w miejscowości Bujny oraz w miejscowości Gąski – długość ok. 3.449,30 m. Zamówienie obejmuje również wykonanie tłoczni ścieków WK 9 w miejscowości Gąski wraz z niezbędnymi instalacjami.


Dzięki dużemu zrozumieniu Mieszkańców oraz dzięki naszym staraniom przy udziale środków unijnych rozpoczęła się na obszarze gminy budowa kanalizacji sanitarnej o długości 17,4 km. Inwestycja ta pozwoli wyposażyć kolejną część gminy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych. Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, głównie poprzez ograniczenie wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Poprawa walorów środowiskowych w konsekwencji korzystnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców gminy, a także zwiększy komfort życia mieszkańców.