Sesja absolutoryjna już w poniedziałek

Debata nad „Raportem o stanie gminy w 2019 r.”, sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a później wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska. To wszystko podczas XX sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbędzie się 15 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XVIII/2020 i XIX/2020).
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
2) podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania.
5. Raport o stanie gminy w 2019 r.
1) Debata nad raportem o stanie gminy.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2019 rok.
2) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2019.
3) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2019 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2019 r.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piotrkowskim dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej Nr 1913E.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Kacprów).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Mąkolice).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stradzew.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (dot. uchwały Nr XVIII/147/20).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (dot. uchwały Nr XVIII/148/20).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (dot. uchwały Nr XVIII/149/20).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2020/2021.
26. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
27. Sprawy różne.
28. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.