Sesja absolutoryjna w najbliższą środę

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na III/2024 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5). Radni debatować będą m.in. nad „Raportem o stanie gminy” i absolutorium dla wójta gminy za 2023 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr II/2024).
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. 1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
6. Raport o stanie gminy w 2023 r.
6.1. Debata nad raportem o stanie gminy.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
7. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
7.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2023 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2023.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2023 r. oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2023 r.
7.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
7.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024-2036.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oprzężów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wolakrzysztoporska.posiedzenia.pl