Sesja już we wtorek

O wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie, o gminnych przystankach i koncepcji odprowadzania ścieków dyskutować będą m.in. radni gminy Wola Krzysztoporska podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 22 października.

22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XI/2019 i Nr XII/2019).
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy za I półrocze 2019 r.
6. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności naniesień budowlanych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12. Podjęcia uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
17. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
19. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
20. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.