Sesja Rady Gminy już 30 listopada

Najbliższa sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbędzie się w najbliższy poniedziałek (30 listopada). Co znajdzie się w programie obrad?

XV sesja Rady Gminy rozpocznie się o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia wygląda następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wysłuchanie wyjaśnień skarżących w sprawie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
4. Omówienie spraw związanych z procesem modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie poniesionych wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/394/14 z dnia 2 września 2014 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu polegającej na wykonaniu przepustu i kolektora krytego oraz konserwacji rowu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacyjnych i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacyjnych i deklaracji podatkowych dotyczących podatku leśnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bujny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
18. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
19. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie obrad.