Sesja Rady Gminy w najbliższy piątek

sesja Rady Gminy, radni podczas głosowania

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLVI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). W porządku posiedzenia m.in. debata o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach w budżecie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XLV/2022).
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla terenów produkcji rolnej położonych w obrębie Bogdanów.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wybranych inwestycji gminnych pod kątem dbałości o mienie gminne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Krzysztoporska (dz. 480/117).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wspólnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 480/122 Wola Krzysztoporska).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. 269 Jeżów).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Woźniki (dz. 694).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Parzniewiczki (dz. 208).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata gminy Wola Krzysztoporska na Walne Zebranie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
17. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.