Sesja Rady Gminy

Już za tydzień, 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni uchwalać będą m.in. gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Będą też mówić o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr IV/2019 i Nr V/2019).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Piekarki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statusu drogi gminnej obręb geodezyjny Borowa działka nr 206.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
16. Sprawozdanie z działalności oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
19. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
20. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.