Sesja RG: Wybiorą członków komisji

Podczas II sesji nowej Rady Gminy powołane zostaną stałe komisje Rady. Kto będzie w nich pracował – okaże się już 4 grudnia (wtorek).

Początek obrad o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i określenia ich przedmiotu działania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Siomki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Wola Krzysztoporska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Krzysztoporska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela gminy do Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Kleszczowie.
19. Ustalenie wzoru legitymacji radnego Rady Gminy Wola Krzysztoporska.
20. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
21. Zakończenie obrad.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.