Sesja w środę (26 lutego)

Uwaga, zmienił się termin sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska! Obrady odbędą się 26 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Porządek posiedzenia obrad pozostaje bez zmian:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XV/2019 i XVI/2019).
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska a Miastem Bełchatów w zakresie zapewnienia oparcia społecznego mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska cierpiącym na zaburzenia psychiczne w postaci pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne za I półrocze 2019 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie dzierżaw gruntu i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2019 r.;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2020 rok;
4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Wola Rokszycka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bp. w Gomulinie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Gomulinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działki nr ewid. 488/4 położonej w obrębie Bogdanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębach: Pawłów Dolny, Władysławów i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla terenów produkcji rolnej położonej w obrębie Bogdanów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewiczki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2019/2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2020 roku.
21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
22. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.