Sesja we wtorek

Radni i głosują, siedząc przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXVIII/2021 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Będzie między innymi o budżecie gminy na 2022 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXVII/2021).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej za 2020 rok;
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2021 r.;
5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wybranych inwestycji gminnych pod kątem dbałości o mienie gminne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parzniewice Duże na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kacprów.
14. Stanowisko w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.