Sprawcy przemocy mogą być natychmiast izolowani!

Stop Pzemocy

Sprawcy przemocy mogą być natychmiast izolowani od swoich ofiar. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informują, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej.

Czarno-biała ulotka stop przemocyGminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa daje możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy poprzez działania policji i Żandarmerii Wojskowej. Służby te mogą wydać osobie stosującej przemoc nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy wobec domowników stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób wspólnie zamieszkujących. Nakaz i zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne.
Osoba doznająca przemocy, która złoży do sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego mieszkania, na mocy ustawy antyprzemocowej może być zwolniona z kosztów sądowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Woli Krzysztoporskiej pod numerem telefonu:

44 616-32-84 wew. 11
44 616-32-84 wew. 21
44 616-32-84 wew. 20
44 616-32-84 wew. 23
44 616-32-84 wew. 22

Komisariatem Policji w Grabicy:
047 846-16-03

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej:

691-200-865